สถานีตำรวจภูธรกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapangpolice.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 

 

นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาต
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยผู้เข้ารับมอบนโยบายเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. จำนวน 32 นาย ผู้บัญชาการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จำนวน 47 นาย และผู้บังคับการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า จำนวน 270 นาย รวมทั้งสิ้น 349 นาย ทั่วประเทศ 

สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะมีการมอบนโยบายการบริหารราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 1.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.รักษาความมั่นคงของชาติ และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้ 3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ 4.ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 5.พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติ ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 6.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 7.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน และ 8.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่า สิ่งที่เร่งดำเนินการ คือ การสร้างความรัก และความศรัทธาให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเร่งบริหารจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความอยู่ดีมีสุขที่ดีขึ้นตามสมควรอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาแสดงวิสัยทัศน์ 2 ประการ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนรัก และศรัทธาตำรวจ และจะทำอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ดีมีสุข เพื่อนำมาศึกษาวิธีคิด ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้บัญชาการเพิ่มเติม นำไปสู่การทำเป็นพันธกิจต่อไป เร่งแก้ปัญหาเรื่องการจราจร โดยกำหนดให้เขียนรายงานการจราจรจุดที่วิกฤต ส่งภายในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้เร็ว และตรงจุดมากขึ้น ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้กระทบการเบิกจ่ายในส่วนอื่น 

ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติตาม ห้ามให้มีบ่อนการพนัน ตู้ม้าไฟฟ้า ทุกอย่างเป็นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ไว้ ส่วนเรื่องการจ่ายส่วย ยอมรับว่าตำรวจไม่ได้ผิดฝ่ายเดียว เพราะหากไม่มีผู้จ่ายก็จะไม่มีผู้รับ อีกทั้งหากมีการกระทำผิดต้องจับกุมดำเนินคดีไม่ให้ปล่อยปละละเลย นอกจากนั้น สั่งการผู้บังคับการทุกพื้นที่ รายงานการจราจรในจุดวิกฤตของแต่ละพื้นที่ว่าจุดไหนมีปัญหาการจราจร ให้รายงานเข้ามาภายในวันพุธนี้ โดยหากพบมีปัญหาจริงจะลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองโดยไม่แจ้งให้ในพื้นที่ทราบล่วงหน้า 

ทั้งนี้ นโยบายที่เน้นหนัก คือ เราจะมอบความรัก สร้างความศรัทธา สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยจะมีการทำเป็นรูปธรรม ซึ่งจะให้ระดับ ผบก.- รอง ผกก. เขียนวิสัยทัศน์ โดยในขณะนี้เสร็จไปประมาณ 90% แล้ว จากนั้นจะนำวิสัยทัศน์ทั้งหมดมารวบรวมทำเป็นพันธกิจ เนื่องจากวิสัยทัศน์เป็นแนวความคิดของเขาเอง และจะเชิญมาร่วมกันทำด้วย เมื่อทำแล้วต้องนำไปปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม และมีการประเมินผลไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามที่เสนอแนะมา แสดงว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ ก็จะมีการพิจารณาโทษ โดยจะให้ประชาชนเป็นผู้ประเมิน หรืออาจจะจ้างมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ซึ่งจะไม่มีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประเมินกันเอง