สถานีตำรวจภูธรกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapangpolice.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

งานป้องกันและปราบปราม
 

 

พ.ต.ท.คมเดช แสงแก้ว
รอง ผกก.ป.
  พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ ว่องปลูกศิลป  
  สวป.  
 
ร.ต.ท.ยงยุทธ    จริงบำรุง   ร. ต.ท.วิชาญ    ธัญญพืช
รองสวป.   รองสวป.
     
ด.ต.พิมน    ดำเกลี้ยง ด.ต.โกมล   ปานแดง ด..ต.สุนทร   ปรุงแก้ว
ผบ.หมู่(ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
     
ด.ต.อำพล   ชูกิด   ด.ต.วีรพงษ ์  ชนะพลชัย          ด.ต.ประพร  เกิดความสุข  
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เกียรติชัย    จาระวัลย์                 ด.ต.การัณย์     โพธิ์เพชร                        ด.ต.สมเกียรติ   อินฤดี        
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
              ด.ต.บุญลือ     พ่วงทอง                              ด.ต.สามารถ  พรหมทอง            ด.ต.อนันต์  เภรีกุล
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.เสนาะ  รักษาแก้ว                    ด.ต.ณรงค์   เดชสุรางค์       ด.ต.สมยศ  วงศ์แก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
                ด.ต.เอกพงษ์    เด็นหลี                       ด.ต.เกียรติศักดิ์  บุญอ่อน             ด.ต.สุชา    รักกิจ                  
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
     
              ด.ต.สมชาย  ฤทธิพันธ์                      ด.ต.สายันต์  ชูกร               ด.ต.สุรินทร์  รอดขวัญ
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
            ด.ต.สำราญ     รอดความทุกข์                        ด.ต.วารุธ  สมัยสง                 ด.ต.ประสิทธิ์  ลีละผล
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สมชาย  ทองน้ำแก้ว   ด.ต.สุเวช  ร่มเย็น ด.ต.อำนวย  ฐานะพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.อาคม  สมนึก   ด.ต.วุฒิชัย   บัวบางกรูด   ด.ต.จิรวิทย์  แสงเงิน
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.)
ด.ต.สรรเสริญ  ธรรมรัตน์   จ.ส.ต.พยง  รัตนะ   จ.ส.ต.อภิชาต  แสงเงิน  
ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่ (ป.) ผบ.หมู่(ป.)
จ.ส.ต.อดิศรณ์  จินาวงศ์     ด.ต.สมชาย ลือเท่ง จ.ส.ต.สมใจ  เพียรดี
ผบ.หมู่(ป.) ผบ.หมู่(ป.) ผบ.หมู่(ป.)