สถานีตำรวจภูธรกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapangpolice.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

ประวัติและควา่มเป็นมา
 
 
                                                      

                   พ.ศ.2510  ได้ก่อสร้างด้วยทุนขององค์การยูซ่อม
                   พ.ศ.2512   กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง
                   พ.ศ.2529  กระทรวงมหาดไทยมีประกาศ  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2528  แบ่งเขต การสอบสวนคดีอาญาจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2529  มีอำนาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาได้   และยกฐานะจากสถานีภูธรกะปางเป็น สถานีตำรวจภูธรกะปาง
                   พ.ศ.2537  ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง  อาคารที่ทำการหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน  ตามรูปแบบรายการเลขที่  ม.015/20 ก.

                 สถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.2512  มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน  เป็น  หัวหน้าสถานี  สารวัตร  และ  รอง  ผกก.หน.สภ. ตามลำดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512  ดังรายชื่อต่อไปนี้
                            
                1. จ.ส.ต.ยก   แก้วแกมจันทร์    เป็น   หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 - 2513
                2. จ.ส.ต.แสง  นรามาศ           เป็น    หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 -2515
                3. ร.ต.ท.ถนอม  วงค์วรชาติ     เป็น    หัวหน้า      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 - 2520
                4. ร.ต.ต.อรรถพล  เปล่งวิทยา  เป็น    หัวหน้า      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521- 2522
                5. ด.ต.สมพร  วัชระคุ้มภัย       เป็น    หัวหน้า      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 - 2527
                6 . ร.ต.ต.พัว   สุขขาว             เป็น   หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 -2529
                7.  ร.ต.อ.สมพิศ   หนูแท้          เป็น   หัวหน้า      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-  2532
                8.  พ.ต.ต.จรัส   เจษฎาวัลย์       เป็น  หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 - 2534
                9.  พ.ต.ต.จรัส   เจริญกุล          เป็น  หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 - 2540 
               10. พ.ต.ต.ประสิทธิ์ศักดิ์   ศรีสุข เป็น หัวหน้า      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 - 2543
               11.  พ.ต.ท.สมบัติ   แสวงสุข     เป็น หัวหน้า       ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 -  2545

  
 
                                    ระดับรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลกะปาง
 

                1. พ.ต.ท.ประเทือง    มากช่วย       เป็น   รอง  ผกก. หน. สภ.ต.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - 2548
                2. พ.ต.ท.สำราญ       อุชุภาพ         เป็น   รอง  ผกก. หน. สภ.ต.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - 2550

                                  ระดับสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรกะปาง

               1. พ.ต.ท.สำราญ   อุชุภาพ               เป็น   สวญ. หน.สภ.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2550
               2. พ.ต.ท.สมพงษ์  ทิพย์อาภากุล      เป็น   สวญ. หน.สภ.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 - 2551
               3. พ.ต.ท.พิมล    ทองตะกุก             เป็น   สวญ. หน.สภ.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 – 2553
               4.พ.ต.ท.วันชัย   ปาละวัน                เป็น   สวญ. หน.สภ.กะปาง   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553– 2554

                                   ระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะปาง

               พ.ต.อ.สุเชษฐ์ ทรัพย์มี     เป็น ผกก.สภ.กะปาง    ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554– 2555
               พ.ต.อ.สมคิด ดำเกลี้ยง    เป็นผกก.สภ.กะปาง ตั้งแต่วันที่     ธันวาคม 2555 -ปัจจุบัน